www.crimzone.eu
prowadzonego przez CRIMZONE Barbara Renz z siedzibą w Poznaniu
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-01-24 do dnia 2021-01-22
CRIMZONE Barbara Renz w ramach sklepu internetowego www.crimzone.eu jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl