www.wymiengry.pl
prowadzonego przez EmemStudio sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Serwisu internetowego www.wymiengry.pl objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2019-03-08 do dnia 2021-03-07
EmemStudio sp. z o.o. w ramach serwisu internetowego www.wymiengry.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl