www.darkstory.pl
prowadzonego przez DARKSTORY DARIUSZ SKWARCZEK z siedzibą w Tymbarku
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-06-26 do dnia 2022-06-25
DARKSTORY DARIUSZ SKWARCZEK w ramach sklepu internetowego www.darkstory.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl