www.rolldrop.pl
prowadzonego przez BIZON KAROLINA KAŁĄŻNA z siedzibą w Mosinie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Serwisu internetowego www.rolldrop.pl objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2019-09-27 do dnia 2022-09-26
BIZON KAROLINA KAŁĄŻNA w ramach serwisu internetowego www.rolldrop.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl