www.pracowniaadamczak.com
prowadzonego przez Keramos Tamara Adamczak z siedzibą w Bożenkowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2018-11-19 do dnia 2019-11-18
Keramos Tamara Adamczak w ramach sklepu internetowego www.pracowniaadamczak.com jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl