www.hayden.pl
prowadzonego przez Consortes s.c. z siedzibą w Rybnie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2018-11-13 do dnia 2019-11-12
Consortes s.c. w ramach sklepu internetowego www.hayden.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl