halogen.pl
prowadzonego przez "Luna" Andrzej Markowski z siedzibą w Białymstoku
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2016-02-01 do dnia 2022-01-31
"Luna" Andrzej Markowski w ramach sklepu internetowego halogen.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl