makadamia.pl
prowadzonego przez FIRMA HANDLOWA MAKADAMIA AGATA HAMARA z siedzibą w Częstochowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2021-03-25 do dnia 2022-03-24
FIRMA HANDLOWA MAKADAMIA AGATA HAMARA w ramach sklepu internetowego makadamia.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl