www.light-home.pl
prowadzonego przez LightHome Adrian Płatek z siedzibą w Blachowni
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2021-02-01 do dnia 2022-01-31
LightHome Adrian Płatek w ramach sklepu internetowego www.light-home.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl