www.alecacko.pl
prowadzonego przez ALE CACKO ELŻBIETA GAWRYŚ z siedzibą w Gdańsku
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2019-08-19 do dnia 2021-08-31
ALE CACKO ELŻBIETA GAWRYŚ w ramach sklepu internetowego www.alecacko.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl