solidnyregulamin.pl
prowadzonego przez GP Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Krakowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Serwisu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
25.12.2014 do dnia 25.12.2019
GP Kancelaria Radców Prawnych w ramach serwisu internetowego solidnyregulamin.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl