www.aleszogun.pl
prowadzonego przez COVER - EVENT DOROTA ANDRZEJCZAK z siedzibą w Szczecinie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-07-14 do dnia 2021-07-13
COVER - EVENT DOROTA ANDRZEJCZAK w ramach sklepu internetowego www.aleszogun.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl