www.majdansky.pl
prowadzonego przez ZŁOTNIK Teresa Majdańska z siedzibą w Żarach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2017-03-28 do dnia 2020-03-27
ZŁOTNIK Teresa Majdańska w ramach sklepu internetowego www.majdansky.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl