www.donnapalonna.pl
prowadzonego przez FIRMA HANDLOWO - PRODUKCYJNA z siedzibą w Krośnie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-12-24 do dnia 2022-12-23
FIRMA HANDLOWO - PRODUKCYJNA w ramach sklepu internetowego www.donnapalonna.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl