www.listwynametry.pl
prowadzonego przez DQ-PP Sp. z o.o. z siedzibą w Policach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2018-05-18 do dnia 2019-05-17
DQ-PP Sp. z o.o. w ramach sklepu internetowego www.listwynametry.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl