greenharmony.pl
prowadzonego przez Izabela Paletko HARMONICA z siedzibą w Staniątkach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2021-02-16 do dnia 2022-02-15
Izabela Paletko HARMONICA w ramach sklepu internetowego greenharmony.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl