Regulamin serwisu SolidnyRegulamin.pl

 

§1. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.solidnyregulamin.pl (zwanego dalej „Serwisem”) przez GP Kancelaria Radców Prawnych Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź Spółkę partnerską z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej „Usługodawcą”).
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@solidnyregulamin.pl oraz telefonicznie.
 3. Serwis skierowany jest do Przedsiębiorców.
 4. Korzystanie z Solidnyregulamin.pl przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie w całości poniższego Regulaminu i przyjęcie do wiadomości, że jego postanowienia określają zakres i warunki korzystania z Usług oferowanych w Serwisie przez Usługodawcę.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony w witrynie internetowej www.solidnyregulamin.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony oraz zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

 

§2. Definicje

Solidnyregulamin.pl – Serwis, dostępny pod adresem www.solidnyregulamin.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca.
Świadectwo zgodności – Wydawany przez Usługodawcę znak słowno-graficzny wraz z opisem stwierdzającym w opinii Usługodawcy zgodność przygotowanej Dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie praw konsumentów. Świadectwo zgodności jest wystawiane wyłącznie wówczas, gdy wchodzi w skład Zamówienia. Z ważnych przyczyn Usługodawca może odmówić wydania Świadectwa zgodności.
Dokument/Dokumentacja – Wzorzec umowy, regulamin strony internetowej (sklepu internetowego lub serwisu), Polityka prywatności, dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych oraz inne materiały sporządzone przez Usługodawcę.
Dni robocze – Dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Cennik – oferta Usługodawcy prezentowana na stronie internetowej lub przesłana indywidualnie Użytkownikowi przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
Regulamin – Niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
Strona Internetowa Użytkownika – Strona internetowa pod unikalną domeną, do korzystania z której Użytkownik jest uprawniony.
Usługodawca – GP Kancelaria Radców Prawnych Poniatowska-Maj, Strzelec-Gwóźdź spółka partnerska z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Starowiślna 80/5, Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000570612, REGON 362217727, NIP 676 249 16 95.
Usługi – Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Przedsiębiorca – Przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 Kodeksu cywilnego.
Użytkownik – Przedsiębiorca korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
Strona Serwisu – Strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis, działający w domenie solidnyregulamin.pl.
Znak Graficzny – Znak słowno-graficzny, będący graficznym odzwierciedleniem Świadectwa Zgodności, do którego prawa autorskie posiada Usługodawca.
Sklep Internetowy – Strona www zarejestrowana pod unikalną domeną umożliwiająca wyłącznie sprzedaż produktów przez Internet.
Serwis Internetowy – Strona www lub grupa powiązanych ze sobą stron www, zarejestrowanych pod unikalną domeną/ami, umożliwiająca sprzedaż produktów przez Internet, korzystanie z usług lub innych funkcjonalności.
Aktualizacja – usługa, w ramach której Usługodawca dokonuje bieżących aktualizacji regulaminu Sklepu Internetowego/Serwisu Internetowego, celem dostosowania go do obowiązujących regulacji prawnych w okresie wskazanym w Umowie. W ramach tej Usługi Użytkownik otrzymuje prawo do posługiwania się i prezentowania na stronie internetowej Sklepu lub Serwisu Internetowego, dla którego została stworzona Dokumentacja lub udzielona została licencja Znakiem Graficznym.
Konsultacje – usługa, w ramach której Usługodawca wykonuje krótkie (nieprzekraczające 45 minut pracy Usługodawcy) konsultacje w formie e-mailowej lub telefonicznej, dotyczące kwestii prawnych związanych ze Sklepem Internetowym/Serwisem Internetowym z zakresu prawa cywilnego; Konsultacje nie obejmują prawa podatkowego, celnego, karnoskarbowego, ubezpieczeń społecznych, karnego, wykroczeń i prawa obcego. Informacja o liczbie konsultacji znajduje się w ofercie Usługodawcy lub potwierdzeniu zamówienia przesyłanego Użytkownikowi.
Zamówienie – Oświadczenie woli Użytkownika stanowiące ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub oświadczenie woli przyjęcia oferty Usługodawcy.

 

§3. Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Serwisu:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera lub Safari,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
  5. program do odczytu plików formatu PDF,
  6. program do odczytu plików formatu Word.
 4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 5. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika ze Stron Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 

§4. Usługi

 1. Umowy o Usługi świadczone w ramach Serwisu są zawierane na czas określony lub nieokreślony i ulegają rozwiązaniu z chwilą ich wykonania przez Usługodawcę lub z upływem określonego terminu lub rozwiązania umowy na skutek jej wypowiedzenia, zgodnie z postanowieniami poniżej.
 2. Usługodawca świadczy usługi nieodpłatne, polegające na możliwości przeglądania Serwisu przez Użytkowników i wycenie usług płatnych, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika takiej woli Usługodawca świadczy usługi płatne, polegające w szczególności na utworzeniu Dokumentacji i udostępnieniu jej na zasadzie licencji udostępnieniu na zasadzie licencji Świadectwa Zgodności, Konsultacjach, Aktualizacji oraz inne usługi wybrane przez Użytkownika.
 3. Użytkownik może składać Zamówienia poprzez formularz dostępny w Serwisie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Serwisie lub telefonicznie na numer wskazany w Serwisie.
 4. Usługodawca, w przypadku złożenia przez Użytkownika Zamówienia, świadczy na jego rzecz, drogą elektroniczną Usługi w zakresie wskazanym w Cenniku.
 5. W przypadku Serwisu Internetowego Usługodawca dokonuje najpierw wyceny zamówionej Usługi i przesyła ją Użytkownikowi do zaakceptowania.
 6. Po złożeniu Zamówienia, a w przypadku Serwisów Internetowych po zaakceptowaniu wyceny, Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, w którym wyszczególniona jest szacowana liczba Dni roboczych potrzebnych do przesłania zamówionej Dokumentacji przez Usługodawcę oraz potwierdzenie wartości Zamówienia netto. Szacowana liczba dni roboczych potrzebnych do przesłania zamówionej Dokumentacji może ulec zmianie w szczególności z uwagi na dostosowywanie polskich przepisów do prawa międzynarodowego lub Unii Europejskiej, wprowadzania stosownych ustaw w tym zakresie.
 7. Ceny Usług przedstawione w Serwisie podane są w złotych polskich i stanowią cenę netto, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa.
 8. Użytkownik dokonuje płatności za świadczone na jego rzecz Usługi z góry poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę. Użytkownik może dokonać również płatności za pośrednictwem płatności elektronicznej dostępnej w Serwisie. Operatorem płatności elektronicznej, w tym kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 9. Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi pierwszego Dnia roboczego po dniu wpłynięcia na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT ceny Usługi oraz po uzyskaniu od Użytkownika informacji niezbędnych do wykonania Usługi.
 10. Usługodawca ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia z uzasadnionych przyczyn, w granicach dozwolonych obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności niezapłacenia przez Użytkownika ceny Usługi lub podania nieprawidłowych parametrów Zamówienia, w oparciu, o które Usługodawca dokonał wyceny. W przypadku odstąpienia od realizacji Zamówienia Usługodawca dokona zwrotu wykonanej płatności w pełnej wysokości, na wskazane przez Użytkownika konto bankowe, niezwłocznie i nie dłużej niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od realizacji Zamówienia, chyba że Usługodawca i dany Użytkownik ustalą inaczej, przy czym w przypadku Usługi już częściowo zrealizowanej Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanych prac.
 11. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej na adres mailowy Użytkownika wskazany w potwierdzeniu Zamówienia. Za doręczenie faktury przyjmuje się chwilę jej wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika.

 

§5. Wykonanie Zamówienia

 1. Usługodawca rozpoczyna realizację Usługi polegającej na stworzeniu i udostępnieniu Dokumentacji niezwłocznie, przy czym kiedy propozycja Dokumentacji weryfikowana jest przez danego Użytkownika w celu zgłoszenia przez niego uwag, jak również kiedy Usługodawca oczekuje odpowiedzi Użytkownika na zadane pytania w celu ustalenia informacji niezbędnych do utworzenia Dokumentu, kiedy Usługodawca oczekuje na przesłanie opisu funkcjonalności i działania Sklepu lub Serwisu Internetowego oraz Konsultacji, jak również w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie termin przygotowania Dokumentacji i Konsultacji ulega zawieszeniu i wydłużeniu o okres oczekiwania na odpowiedź Użytkownika.
 2. Usługodawca uwzględni sugerowane przez Użytkownika zmiany w propozycji projektu Dokumentu, jeśli są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownik wraz z ostateczną wersją Dokumentacji otrzymuje Świadectwo Zgodności, o ile dane Zamówienie obejmowało tą Usługę.
 4. W przypadku braku kontaktu z Użytkownikiem w trakcie tworzenia Dokumentacji, polegającym na braku odpowiedzi na wysłaną przez Usługodawcę korespondencję elektroniczną (e-mail) przez co najmniej 14 dni, Usługodawca ma prawo odstąpić od wykonania Usługi. W takim przypadku Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanych prac, które Usługodawca może potrącić z ceny Usługi wpłaconej przez Użytkownika.
 5. W przypadku usługi Aktualizacji, Usługodawca dokonuje bieżących aktualizacji regulaminu Sklepu/Serwisu internetowego stworzonego w ramach Usługi, celem dostosowania go do obowiązujących regulacji prawnych w okresie określonym Umową przez okres dwunastu miesięcy od złożenia Zamówienia, chyba że Użytkownik po upływie tego terminu przedłużył usługę Aktualizacji na kolejne dwanaście miesięcy. Usługodawca będzie informował Użytkownika drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu, o potrzebie dokonania zmian w regulaminie wraz z datą kiedy należy wprowadzić zmianę.
 6. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie Sklepu Internetowego/Serwisu internetowego stworzonego w ramach Usługi przez Użytkownika oraz Aktualizacją, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz za szkodę spowodowaną zaniechaniem wprowadzenia zmian bądź wprowadzeniem zmian w nieprawidłowy sposób.
 7. W przypadku usługi Konsultacji, realizacja Konsultacji następuje w Dni robocze w ciągu 4 (czterech) Dni roboczych od wpływu zapytania na adres e-mail lub telefon Usługodawcy oraz przekazania wymaganych informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji Usługi, chyba że Usługodawca i Usługobiorca ustalą inny termin, uwzględniając charakter i złożoność danego zagadnienia.
 8. Konsultacje są świadczone w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 9. Konsultacje nie wykorzystane w okresie, na jaki została udzielona Aktualizacja wygasają, chyba że Użytkownik przedłużył usługę Aktualizacji na okres kolejnych dwunastu miesięcy.
 10. Użytkownik dostarczy w ustalonych z Usługodawcą terminach, kompletne i prawidłowe materiały i informacje niezbędne do należytego wykonywania Usługi. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność przekazanych dokumentów i informacji, a także za skutki wynikające z nieprzekazania Usługodawcy informacji lub dokumentów, które miały znaczenie w danej sprawie. Usługodawca ma prawo wstrzymać się z wykonaniem Konsultacji do czasu przekazania przez Użytkownika wymaganych informacji i dokumentów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa, w tym za nieprawidłowe wykonanie Konsultacji wynikłe z powodu nie udzielenia przez Użytkownika niezbędnych dla wykonania Usługi informacji i dokumentów lub udzielenia nieprawidłowych informacji lub dokumentów.
 11. Usługodawca jest uprawniony odmówić udzielenia Konsultacji, z przyczyn określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, a także jeżeli:
  1. zapytanie nie dotyczy bezpośrednio Użytkownika, chyba że odrębne porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą będzie stanowić inaczej,
  2. naruszałoby to zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
  3. udzielenie porady prawnej nie jest możliwe z przyczyn dotyczących Użytkownika.
 12. Użytkownik wyraża zgodę, aby kontakt między nim a Usługodawcą odbywał się za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail/telefon.
 13. W przypadku, gdy przedstawiona przez Użytkownika kwestia prawna wymaga pracy Usługodawcy przekraczającej wymiar przysługujących Użytkownikowi Konsultacji, Usługodawca przedstawia Użytkownikowi wycenę na wykonanie takiej usługi. W przypadku zaakceptowania przez Użytkownika przedstawionej wyceny, Usługa jest realizowana po zaksięgowaniu na koncie bankowym Usługodawcy wpłaty za nią i dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów do zrealizowania Usługi. Usługa jest realizowana w terminie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia.

 

§6. Obowiązki i prawa Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji i materiałów mających wpływ na tworzenie Dokumentacji.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, a w szczególności zmian w zakresie swojej działalności, czy zmian na Stronie Internetowej Użytkownika, które mają wpływ na kształt i treść Dokumentacji, jak również usługi Aktualizacji. Jeżeli zmiana dotyczy zakresu działalności Użytkownika i ma wpływ na treść Dokumentacji będącej przedmiotem usługi Aktualizacji, Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości wyceny wprowadzenia zmian w takim Dokumencie. Wycena dokonywana jest niezwłocznie i przekazywana jest Użytkownikowi celem akceptacji. W przypadku, gdy Użytkownik nie zaakceptuje wyceny, Usługodawcy przysługuje prawo do rezygnacji z usługi Aktualizacji zgodnie z postanowieniami ust. 5 i 6 poniżej.
 4. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik może, po poinformowaniu Usługodawcy drogą elektroniczną, zrezygnować w dowolnym czasie z usługi Aktualizacji. Użytkownik w tym przypadku, będzie miał możliwość korzystania z Dokumentacji zgodnie licencją określoną w § 8 Regulaminu, z wyłączeniem powoływania się na Świadectwo Zgodności.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy za treść Dokumentacji będącej przedmiotem usługi Aktualizacji jest ograniczona do stanu prawnego z dnia rezygnacji z tej usługi przez Użytkownika.

 

§7. Odpowiedzialność i prawa Usługodawcy

 1. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i w udostępnianiu Stron Internetowych Serwisu, jeśli powodem jest: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy; działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy) lub siła wyższa.
 2. Usługodawca względem Przedsiębiorców ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wyłącznie za szkodę poniesioną przez Przedsiębiorcę bezpośrednio na skutek naruszenia przez Usługodawcę obowiązujących przepisów prawa albo niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności popełnienia błędów formalnych związanych z przygotowaniem Dokumentów, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywiście poniesionej. Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia, wynikającego z ostatniej opłaconej faktury VAT.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem lub prowadzenie swojej działalności w ramach Sklepu Internetowego lub Serwisu Internetowego niezgodnie z przygotowaną przez Usługodawcę Dokumentacją lub obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie się i wywiązywanie się Użytkownika i klientów Użytkownika z postanowień Dokumentacji, dla jakich dał Świadectwo Zgodności w stosunku do Użytkownika lub klientów Użytkownika.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie stosował się do postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca wezwie Użytkownika drogą elektroniczną do stosowania się do powyższych postanowień. Użytkownik w ciągu 5 (pięciu) dni jest zobowiązany do zastosowania się do wezwania Usługodawcy i usunięcia nieprawidłowości. Jeżeli w ciągu tego czasu Użytkownik nie zastosuje się do wezwania, usługa Aktualizacji zostanie zawieszona do czasu usunięcia nieprawidłowości przez wezwanego Użytkownika. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości przez Użytkownika, przez kolejne 14 dni od dnia zawieszenia usługi Aktualizacji, uznaje się, iż Użytkownik zrezygnował z usługi Aktualizacji. W takim przypadku postanowienia § 5 ust. 5 zd. 2 stosuje się odpowiednio.
 6. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§8. Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca – z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej – udziela Użytkownikowi w ramach ceny Usługi, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na treść przygotowanej przez Usługodawcę Dokumentacji, a w stosunku do Znaku Graficznego na okres dwunastu miesięcy od dnia udostępnienia ostatecznej wersji Dokumentacji, w celu korzystania z nich w ramach określonego w Zamówieniu Sklepu Internetowego lub Serwisu Internetowego. Licencja na Znak Graficzny zostaje przedłużona na okres kolejnych dwunastu miesięcy, o ile Użytkownik przedłuży umowę o świadczenie usługi Aktualizacji.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej jest udzielana na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie;
  2. zwielokrotnianie dowolną techniką;
  3. wprowadzenie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej;
  4. publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie w jednej domenie internetowej wskazanej w Zamówieniu.
 3. Wskazana w ust. 1 i 2 powyżej licencja nie obejmuje prawa sublicencjonowania, a w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji, chyba że odrębne porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą będzie stanowić inaczej.
 4. Użytkownik samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Usługodawcy na logotyp działalności Użytkownika, Sklepu Internetowego lub Serwisu Internetowego nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do własnych celów prowadzonej działalności przez Usługodawcę na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie;
  2. zwielokrotnianie dowolną techniką;
  3. wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej;
  4. publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności w Serwisie.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. w Serwisie.
 6. Wskazana ust. 5 powyżej licencja nie obejmuje prawa sublicencjonowania, a w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji, chyba że odrębne porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą będzie stanowić inaczej.

 

§9. Wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdym czasie z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Usługodawcę przed rozwiązaniem wyżej wymienionej umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdym czasie w granicach dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Usługodawcę przed rozwiązaniem wyżej wymienionej umowy oraz postanowień poniżej.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług może nastąpić w zakresie konkretnej usługi płatnej z jednoczesnym utrzymaniem świadczenia przez Usługodawcę innych usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik chcąc rozwiązać umowę, wysyła maila na adres kontakt@solidnyregulamin.pl z informacją o wypowiedzeniu umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej
 5. Usługodawca, rozwiązuje umowę o świadczenie Usług, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika podczas składania Zamówienia, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 6. W przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w granicach dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia w granicach dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Jeżeli po rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi Aktualizacji Użytkownik posługuje się Znakiem Graficznym, Usługodawca jest uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 299 zł netto oraz obciążenia Użytkownika kosztami działań windykacyjnych.
 9. Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

 

§10. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Usługodawcę, w ramach Serwisu.
 2. Reklamacje mogą być przesyłane na adres e-mail Usługodawcy kontakt@solidnyregulamin.pl.
 3. Usługodawca w ciągu 30 (trzydzieści) dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Użytkownika opisu reklamacji oraz danych kontaktowych, w tym adresu e-mail.

 

§11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu.
 2. Treść Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
 3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest Przedsiębiorca będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.